Algemene Voorwaarden

Rhodoskwekerij (Janeko bvba)

Uiteraard gaan we onze leveringen zo perfect mogelijk trachten uit te voeren, en maken dat de goederen conform het door u bestelde zijn. Elke plant is uniek en daar dient u als koper rekening mee te houden. Wil u als koper 100% zeker zijn welke planten u gaat krijgen, dan kunnen deze op de kwekerij uitgezocht worden.

De voorwaarden hier vermeld op de website hebben voorrang op alle andere ( bv op de afleveringsbon)

 1. De koop is tussen partijen voltrokken, en de koper verkrijgt van rechtswege de eigendom, zodra er overeenkomst is omtrent de goederen en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is. De koper draagt vanaf dat ogenblik het risico voor het tenietgaan van de goederen.
 2. De opgegeven prijzen zijn af kwekerij. De risico’s en de kosten van de levering en de afhaling zijn ten lasten van de koper, tenzij het tegengestelde uitdrukkelijk wordt bedongen;
 3. Onze prijzen zijn enkel geldig voor kopers met een geldig BTW N° in de sector tuinaanleg en boomkwekerij.  Alle anderen worden als particulieren behandeld en krijgen andere prijzen.
 4. Indien de afhaling of de aanvaarding van de gekochte goederen niet gebeurd is op het in de overeenkomst voorziene tijdstip kan de verkoper ofwel het nakomen van de door de koper aangegane verbintenissen eisen ofwel het contract verbreken. Voor de ontbinding van het contract volstaat een verwittiging bij ter post aangetekende brief en dit ten laatste 10 dagen na het goedkeuren van de offerte. In dat geval zal door de koper een schadevergoeding ten belope van minimaal 30% van de verkoopprijs verschuldigd zijn, tenzij verkoper een hogere schade bewijst in welk geval hij op een hogere schadevergoeding recht heeft.
 5. De geleverde of afgehaalde goederen zijn van goede hoedanigheid. De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen van geringe omvang aan te brengen aan de maten en de variëteiten zonder voorafgaande verwittiging. Foto’s van planten worden zo representatief mogelijk genomen, doch komen nooit exact overeen met het geleverde. Dit kan nooit een bron van weigering van de levering zijn.
 6. Opmerkingen en reclamaties tegen de aard, de hoedanigheid, de afmetingen, de variëteiten enz. van de geleverde waren, dienen binnen de acht dagen na het in ontvangst nemen van de verkochte goederen door de kopers betekend te worden bij ter post aangetekende brief. Na het verstrijken van die termijn worden de verkochte goederen beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de koper gesteld bij de aankoop. Planten die eventueel zouden terug gebracht worden, dienen bij ons afgeleverd in goede staat en voldoende vochtig. Als blijkt dat de planten bij aankomst op onze kwekerij, uitgedroogd zijn, worden zij niet aanvaard.
 7. De verkoper heeft het recht de bestellingen te vernietigen, indien ze dubbelzinnig zijn. Hij wordt eveneens van zijn verplichting tot levering ontslagen in geval van oorlog, oproer, staking, internationale conflicten, natuurrampen of abnormale atmosferische omstandigheden.
 8. De verpakkingen zijn ten laste van de koper en worden afzonderlijk aangerekend. Kluitdoeken en paletten zijn voorzien in de prijs, indien nodig
 9. De kosten verbonden aan de verkoop, zoals BTW, douanerechten en andere taksen en lasten zijn ten laste van de koper.
 10. De koopprijs, vermeerderd met door de verkoper voorgeschoten kosten zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de factuur. De maximum betalingstermijn is hoe dan ook 15 dagen. Facturen worden uitsluitend digitaal verstuurd in PDF formaat. De klant dient dus een geldig emailadres op te geven, en bij wijzigingen deze ook met Janeko te communiceren.
 11. In geval van niet- betaling binnen de afgesproken termijn, zal op het verschuldigde bedrag een intrest verschuldigd zijn ten belope van 1,5% per begonnen maand vertraging, zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. Daarenboven zal het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met een som gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,00 ten titel van schadevergoeding en bijkomende kosten dit buiten eventuele gerechtskosten en intresten.
 12. De prijzen zijn vastgesteld in EURO’s
 13. In geval van betwisting zal enkel de Belgische Wetgeving van toepassing zijn en alleen de rechtbanken van Antwerpen en het vredegerecht van Schilde bevoegd zijn.
 14. Door het ondertekenen van de verkoopovereenkomst , bestelbon of afleveringsbon, of door het goedkeuren van de offerte, of door de goedkeuringsknop op de website te gebruiken, verbindt de koper zich tot het naleven van de hierboven vermelde verkoopsvoorwaarden, die op dit document voorkomen.

Nuttige informatie voor de koper

Onze kwaliteitsklassen

 • AA       : Mooie volle planten, meestal breder dan hoog, mogelijks met beperkte kaalheid onderaan (afhankelijk van de soort). Enkel Cunninghams White, Nova Zembla en Grandiflorum zijn beschikbaar ( beperkt!!).  Geschikt om solitair te planten.
 •        : Mooie iets vollere planten, mogelijks met beperkte kale plekken.
 • AB      : Min of meer vol langs 1 kant, geschikt voor bouw van massieven, als zichtkant.
 • B        : Onderaan kale planten, met soms een chaotische groeiwijze. Geschikt om binnen een massief aan de binnenkant te planten, bv om op de achterste rijen hoogte te creëren.

Solitaire planten: unieke exemplaren, de foto komt overeen met het exemplaar dat aangeboden wordt. Toch vragen we om voor deze exemplaren eerst te komen kijken.

Kijk op onze website www.rhodoskwekerij.be voor foto’s van onze planten.

Alle planten worden machinaal gerooid (indien voldoende op voorhand besteld) en voorzien van een kluitdoek. Planten worden indien nodig op paletten gezet. Hiervoor wordt niets extra aangerekend. Wij appreciëren het wel moest u de intacte paletten bij uw volgend bezoek terug meebrengen.

Solitairen/meerstammen

Wij beschikken ook over een aantal grote Rhododendron ponticum, alsook meerstammen/ parasolvormen ( van 180 cm tot 400 cm). Deze planten moeten eerst samen bekeken worden op de kwekerij alvorens u tot een bestelling kan overgaan. . Prijs op aanvraag en op deze solitaire planten geen korting. Binnenkort te bekijken met foto op de website.

Verkoop volgens onze algemene voorwaarden ‘ Rhodos’, op aanvraag beschikbaar, of op onze website.

Voor partijen > € 1000 dient u eerst de platen ter plaatse goed te keuren. Pas daarna worden de planten voor u klaargezet voor afhaling. Indien u akkoord bent om de planten te laten uitsteken, zonder ze gezien te hebben, aanvaarden we achteraf geen klachten.

Hoeveelheidskortingen:

 • 25-49      stuks                       –  5%
 • 50-100    stuks                       –  7%
 • > 100       stuks                       – 10%

Er zijn geen kortingen op de maten 70/80 ( indien beschikbaar) 80/100 en 100/120. Uw kortingen zijn pas definitief als ze op de prijsofferte vermeld staan

Er gelden geen hoeveelheidskortingen als ze niet daadwerkelijk in de offerte zijn opgenomen.

BESTELPROCEDURE : Na onze offerte en uw goedkeuring voor  bestelling, ontvangt u een bevestiging met datum en plaats van levering. Onze gemiddelde leveringstermijn bedraagt ongeveer 2 weken,  afhankelijk van de grootte van de bestelling. Soms kan het sneller maar dan na duidelijke afspraken.

BETALING : Onze betalingstermijn bedraagt binnen 15 dagen na levering. Rhodoskwekerij behoudt zich het recht voor, om een betaling voor levering te vragen.

Schuiven naar boven